INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Regulamin rekrutacji do ZSZ Nr 1

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

I. Podstawa prawna.

1. Ustawa – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 586)
3. Zarządzenie Nr 1/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania rekrutacyjnego (…) (zm. Zarządzenie Nr 2/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy odbywa się za pośrednictwem elektronicznego naboru, tzn. że gimnazjalista powinien zalogować się na stronie https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html, wybrać typ szkoły i klasę, w której chciałby podjąć naukę.

II. Szkoła kształci w następujących typach i zawodach:

Typ szkoły

Okres nauki

Oferta Edukacyjna

TECHNIKUM NR 1

4 lata

  technik budownictwa
  technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  - patronat firma PROGRAFIX
  - patronat firma KRONOSPAN
  - patronat firma MILLENIUM
  technik elektryk
  technik pojazdów samochodowych
  technik mechatronik
  - patronat firma DARCO
  technik przemysłu mody  DĘBICKA SZKOŁA MODY
  technik teleinformatyk
  technik elektroenergetyk transportu szynowego   informator
  - patronat firma TABOR

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

3 lata

  mechanik pojazdów samochodowych
  monter izolacji przemysłowych
 - patronat firma VENTOR
  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  - patronat firma Bratex
  klasa wielozawodowa  - (młodociany pracownik) pod patronatem Dębickiego Parku Przemysłowego


III. Warunki rekrutacji.

Podstawę do zakwalifikowania kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy stanowi miejsce na liście według ilości przyznanych punktów. O kolejności, miejscu zajętym przez kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów.

Kandydat może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

 1. Punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum możliwych do uzyskania:
  - wynik przedstawiony w procentach z:
  1. ) języka polskiego,
  2. ) historii i wiedzy o społeczeństwie,
  3. ) matematyki,
  4. ) przedmiotów przyrodniczych,
  5. ) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
  – mnoży się przez 0,2.
 2. Punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia możliwych do uzyskania.
  1) Za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum możliwych do uzyskania
  1. ) celujący 18 punktów
  2. ) bardzo dobry 17 punktów
  3. ) dobry 14 punktów
  4. ) dostateczny 8 punktów
  5. ) dopuszczający 2 punkty

  Przedmioty brane pod uwagę to: język polski, matematyka, fizyka lub informatyka, język angielski lub geografia.
  2) Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów.
  3) Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  1. ) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przyznaje się dodatkowe punkty. Rodzaj konkursu i liczbę przyznawanych punktów określa paragraf 6 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;

  2. ) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalne liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów;

  3. ) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 punkty.

 3. Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego lub jego wybranej części przelicza się na punkty oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum według poniższych zasad:

  1) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całości egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

  1. ) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, dobrym - przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
  2. ) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, dobrym - przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
  3. ) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, dobrym - przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
  4. ) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów, dobrym - przyznaje się 13 punktów, dostatecznym - przyznaje się 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

  2) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w 3.1), oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

  3) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, dobrym - przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

  Kandydat składa dokumenty zgodnie z zasadami naboru elektronicznego. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

  Ustala się następującą listę kryteriów w przypadku równorzędnych wyników:

  • Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  • Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,
  • kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,
  • kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  • kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen),
  • kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,
  • kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego,
  • kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, zbieżnej z rozszerzeniem programowym, profilem lub przyjętym kierunkiem kształcenia.

  IV. Terminy rekrutacji.

  Od 7 maja do 11 czerwca 2018 r. – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do godz.15.00 – Termin dostarczania przez kandydatów spoza systemu potwierdzonych kopii: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

  29 czerwca 2018 r. do godz. 10.00 – Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych z podziałem na oddziały i niezakwalifikowanych do szkoły.

  Od 29 czerwca 2018 r. do 6 lipca 2018 r. – Wydanie przez ZSZ Nr 1 skierowania na badanie lekarskie kandydatowi klasy pierwszej z listy zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

  Od 29 czerwca 2018 r. do 6 lipca 2018 r. – Termin składania przez kandydatów zakwalifikowanych oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  9 lipca 2017 r. do godz.10.00 – Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. Informacja o liczbie wolnych miejsc.

  Kandydat przyjęty do klasy pierwszej do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy zobowiązany jest dostarczyć:

  1. ) trzy zdjęcia (dane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres);
  2. ) zaświadczenie lekarskie o przydatności kształcenia w danym zawodzie (wydawane przez lekarza Poradni Medycyny Pracy - druk skierowania do pobrania w sekretariacie szkoły po złożeniu przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego);
  3. ) kartę zdrowia wraz z kartą szczepień;
  4. ) deklarację wyboru języków obcych oraz oświadczenie o uczestniczeniu lub nie w zajęciach religii lub etyki podpisana przez kandydata i jego rodziców. | załącznik do pobrania |

  W roku szkolnym 2018/2019 każdy kandydat do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy zobowiązany jest do posługiwania się podaniem utworzonym przez Internetowy System Rekrutacji.


  Link do naboru elektronicznego: https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html
  Logo

  WRÓĆ